Walne - Sprawozdawcze Zebranie Okręgu Mazowieckiego PTT 25 marca 2020


2020-02-17

Zgodnie z Uchwałą Zarządu OM PTT nr 11 / 2020 z dnia 17 lutego 2020 Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT zwołuje Walne - Sprawozdawcze Zebranie Okręgu Mazowieckiego PTT na dzień 25.03.2020 w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A poziom -1

I termin – godz. 11:00, II termin – godz. 11:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Sprawozdawczego Zebrania Okręgu Mazowieckiego PTT.

 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zebrania.

 3. Wybór Komisji (Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków).

 4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

 5. Przyjęcie porządku obrad.

 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTT za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe (bilans) za 2019 rok.

 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Okręgu Mazowieckiego PTT za 2019 rok.

 8. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Okręgu Mazowieckiego PTT za 2019 rok.

 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 10. Podjęcie uchwał dot. zatwierdzenia sprawozdań.

 11. Udzielenie absolutorium.

 12. Program działań i plan finansowy na kolejny okres sprawozdawczy.

 13. Podjęcie uchwał.

 14. Wolne wnioski.

 15. Zakończenie Walnego - Sprawozdawczego Zjazdu PTT.

 

Powyższa uchwała i inne oraz materiały sprawozdawcze do zapoznania się w dziale UCHWAŁY <--- KLIKNIJ


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT