Walne - Sprawozdawcze Zebranie Okręgu Mazowieckiego PTT 31 sierpnia 2020


2020-05-20

Zarząd Okręgu Mazowieckiego PTT zwołuje Walne - Sprawozdawcze Zebranie Okręgu Mazowieckiego PTT na dzień 31.08.2020 r. w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 123 A poziom - 1

I termin – godz.11: 00, II termin – godz.11: 30.

Walne - Sprawozdawcze Zebranie Okręgu Mazowieckiego PTT odbędzie się w formie elektronicznej jeżeli ustawodawca nie zezwoli na spotkania osobiste.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Sprawozdawczego Zebrania Okręgu Mazowieckiego PTT

  2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zebrania

  3. Wybór Komisji ( Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków)

  4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania

  5. Przyjęcie porządku obrad

  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTT za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe ( bilans) za 2019 rok

  7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Okręgu Mazowieckiego PTT za 2019 rok

  8. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Okręgu Mazowieckiego PTT za 2019 rok

  9. Dyskusja nad sprawozdaniami

  10. Podjęcie uchwał dot. zatwierdzenia sprawozdań

  11. Udzielenie absolutorium

  12. Program działań i plan finansowy na kolejny okres sprawozdawczy

  13. Podjęcie uchwał

  14. Wolne wnioski

  15. Zakończenie Walnego - Sprawozdawczego Zebrania OM PTT


Materiały sprawozdawcze będą opublikowane na stronie internetowej Okręgu Mazowieckiego PTT w dziale UCHWAŁY <--- KLIKNIJ


powrót

Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki


NIP: 676-159-61-04
Konto: 47  1020  1055  0000  9802  0132  4136

 

Prawa autorskie OM PTT